Kategorie

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego RingTrack.pl (KupTor.pl)

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy RingTrack , dostępny pod adresem internetowym Ringtrack.pl oraz KupTor.pl, prowadzony jest przez Łukasz Formella prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BTG Łukasz Formella, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 586 102 82 73, REGON 190478493

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BTG Łukasz Formella , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 586 102 82 73 , REGON 190478493

 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym RingTrack.pl (KupTor.pl)
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Mosty ul.Ogrodowa 19 81-198 Kosakowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@racetrack.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695765355
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 86 1140 2004 0000 3502 7678 7585
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
  związania się Umową Sprzedaży.
 • W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
  świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
  oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
  informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
  transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana
  w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres email, telefon.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” ,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Przesyłka paczkomatem
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
 9. Płatność kartą płatniczą.
 10. Płatność PayPal
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
  liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
  przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
  pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w
terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient
zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów
o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest
najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości
Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
  przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy
  odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Unii Europejskiej, i Europy.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest
odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta po wpłacie na konto przelewem jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
  Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
  dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
  przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów,
  które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
  biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym
  dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta
  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  Umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
  Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich
  samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
  transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które
  nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do
  czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy
  podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
  zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten
  nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
  Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
  prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
  rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
  wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
  innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
  od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
  wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
  na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
  elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
  wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
  reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
  skorzystania przez Konsumenta z 
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
  15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku